Aanmelden nieuwe leerlingen

Nieuwe leerlingen kunnen het hele jaar worden aangemeld. Ouders kunnen hier op ieder moment vrijblijvend een afspraak voor maken. Plaatsing van leerlingen vindt plaats als dit in overeenstemming is met ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Deze is terug te vinden op onze website bij 'Onderwijs op maat'.

Het aanmelden van 4- en 5-jarigen

Op grond van het toelatingsbesluit voor het basisonderwijs moet uw kind vier jaar zijn om toegelaten te kunnen worden tot de basisschool. Daarnaast is het toegestaan om kinderen die drie jaar en tien maanden oud zijn voor een kennismakingsperiode tot de basisschool toe te laten.

Indien uw kind in de loop van het schooljaar vier jaar wordt, stellen we het zeer op prijs dat u uw kind tijdig aanmeldt. Dit in verband met de planning van het komende schooljaar.

Leerlingen afkomstig van een andere basisschool

De overgang naar een andere basisschool is best ingrijpend. Het is belangrijk er zorgvuldig mee om te gaan. We adviseren ouders van nieuwe leerlingen meestal om ‘t Holdersnêst voor inschrijving met hun kind(eren) te bezoeken om de sfeer en het onderwijs te ervaren.

De groepsleerkracht is degene die de nieuwe leerling het meest intensief begeleid tijdens de eerste periode op de nieuwe school. Door middel van onder andere het onderwijskundig rapport (geleverd door de school waarvan de nieuwe leerlingen afkomstig zijn) kunnen de groepsleerkracht en de interne begeleider een juiste inschatting maken op welke wijze deze leerlingen het beste kunnen worden begeleid.