Talige leeromgeving

’t Holdersnêst is een gecertificeerde ‘Drietalige School’. Engels, Fries en Nederlands worden als vak en als voertaal gebruikt. Voertaal betekent dat er tijdens de lessen in een bepaalde taal wordt gesproken. Zo kan er bijvoorbeeld tijdens de aardrijkskundeles Engels worden gesproken.

'In trijetalige skoalle makket optimaal gebrûk fan de taalgefoelige leeftyd wêr bern talen hast as fanselssprekkend leare. It taalsintrum wurdt ekstra aktiveare wertroch it Nederlânsk der net ûnder te lijen hat. Sterker noch; it wurdt der selts better fan. Út ûndersyk docht bliken dat bern dy't op jonge leeftyd kennismeitsje mei in frjemde taal, op lettere leeftyd ek makliker oare frjemde talen leare' .

Daarnaast participeert 't Holdersnêst actief in het project Tel mee met Taal. Het doel van dit project is het educatief partnerschap met ouders te versterken en laaggeletterdheid in de regio tegen te gaan. Voorbeelden van activiteiten uit dit project zijn voorlezen met en door ouders, bijwonen van workshops en versterken van oudercontact.